فرزند دلبندم ! درد من حصار برکه نیست،درد من زیستن با ماهیانی است که فکردریا به ذهنشان خطور نکرده است

برای فراموشی تو  

هیچ راهی وجود ندارد  

خودم را   

به هر راهی که می زنم  

روزی با تو رفته بودم...

+ دوشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۴ ۱۲:۱۰ بعد از ظهر مهدی بنی اسدی |

می سوزم

درست مثل درختی که

کبریت شده باشد!

+ دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ ۱۴:۳ بعد از ظهر مهدی بنی اسدی |

پیچ و تاب تند جاده ها را دوست دارم

وقتی عبور از این پیچ و تاب

در اتوبوسی کنار تو

ناخواسته

ما را به آغوش هم می کشاند

+ پنجشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۲ ۷:۲۰ قبل از ظهر مهدی بنی اسدی |

متلاطم

تنها

بیکران

کاش

اقیانوسی نبودم

پنجه کشان بر ساحل

 

+ سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ۱۳:۴۰ بعد از ظهر مهدی بنی اسدی |

تو مثل لاله ی پیش از طلوع دامنه ها

که سر به صخره گذارد

غریبی و پاکی

تو را زوحشت طوفان

به سینه می فشرم

عجب سعادت غمناکی

TUNDRA ROSE PHOTOS

+ پنجشنبه ۱۹ دی۱۳۹۲ ۱۲:۲۲ بعد از ظهر مهدی بنی اسدی |